به سایت واحد تحقیقات اختلالات ارتباطی خوش آمدید

previous pauseresume next

مقررات ارسال طرح

پروپوزال های ارسالی باید براساس فرمت پیشنهادی به طور کامل تهیه شده و شامل پرسشنامه ها و فرم رضایت نامه اخلاقی باشد.

 

یک نسخه پروپوزال پیشنهادی به صورت فایل الکترونیکی word در قالب CD باید به مسئول واحد تحقیقات اختلالات ارتباطی تحویل داده شود.