به سایت واحد تحقیقات اختلالات ارتباطی خوش آمدید

previous pauseresume next

مقالات فارسی

 

مقالات منتشر شده در سال ۱۳۹۴

 

۱. ترجمه و بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی آزمون سنجش نگرش ارتباطی ویژه کودکان پیش دبستانی دارای لکنت

 

فایل مقاله

 

۲. بررسی تاثیر آموزش حافظه فعال واجی بر کاهش میزان شدت لکنت کودکان پیش دبستانی: یک پژوهش مورد منفرد

 

فایل مقاله 

 

۳. بررسی دیرش واکه ای درافراد مبتلا به لکنت وافراد بدون لکنت