به سایت واحد تحقیقات اختلالات ارتباطی خوش آمدید

previous pauseresume next

معاون پژوهشی واحد

معاون پژوهشی واحد: آقای محمدحسین نیلفروش زاده

 

 

مرتبه علمیمربی

مدرک تحصیلیکارشناس ارشد شنوایی شناسی

 

نشانیاصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی

 

تلفن: ۳۷۹۲۵۰۴۴-۰۳۱

دورنگار: ۳۶۶۸۷۲۷۰-۰۳۱

 

 

پست الکترونیک: mhnilforoush@gmail.com