به سایت واحد تحقیقات اختلالات ارتباطی خوش آمدید

previous pauseresume next

روند تصویب طرح

پروپوزال های ارسالی باید براساس فرمت پیشنهادی به طور کامل تهیه شده و شامل پرسشنامه ها و فرم رضایت نامه اخلاقی باشد.

 

یک نسخه پروپوزال پیشنهادی به صورت فایل الکترونیکی word در قالب CD باید به مسئول واحد تحقیقات اختلالات ارتباطی تحویل داده شود.

 

در مرحله اول پروپوزال بر اساس چک لیست ارزیابی مورد بررسی کلی قرار میگیرد در صورت عدم تطابق با موارد موجود در چک لیست، نواقص به اطلاع مجری میرسد. پروپوزال اصلاحی در  طول دو هفته توسط دو داور ارزیابی شده و نتایج پس از بررسی داور نهایی در شورای واحد تحقیقات اختلالات ارتباطی مطرح می گردد.

 

این روند حداکثر یک ماه به طول می انجامد.

 

در صورت تصویب پروپوزال،  مجریان موظف به ذکر وابستگی سازمانی به "واحد تحقیقات اختلالات ارتباطی" براساس فرمت صحیح در مقاله های استخراجی از طرح می باشند.

 

شرح کامل روند تصویب طرح های پژوهشی در واحد تحقیقات اختلالات ارتباطی در فایل زیر قابل مشاهده است.

 

روند کارشناسی و تصویب طرح های پژوهشی در واحد تحقیقات اختلالات ارتباطی